×

Laat je inspireren door onze realisaties en toekomstbouwers. Ontdek het nieuwe Vandersanden.

Kwaliteit en eisen van straatbaksteen

Onze straatbakstenen voldoen aan NEN-EN 1344 en de nationale Beoordelingsrichtlijn 2360. Zodoende hebben wij KOMO-keur op onze vormbak en strengpers stenen. De normen geven aan dat onze producten aan de gestelde eisen voldoen. Welke zijn het en waar, wanneer en hoe worden ze getoetst? 

Overzicht producteisen straatbaksteen A4-12(EQ+)


schema producteisen straatstenen vandersanden

Alle eisen toegelicht:

Vorst/-dooiweerstand

Vorst/-dooiproef van een met water verzadigd paneel straatbakstenen in 100 cycli van -15 tot 20˚C. Met prestatieklasse FP100 is het product vorst- en dooibestand. De vorst-/dooi eigenschappen van straatbakstenen met klasse FP100 worden niet beïnvloed door strooizouten. De beproeving wordt periodiek uitgevoerd bij TCKI.

Transversale breuksterkte /-belasting

De mechanische sterkte van straatbakstenen wordt gemeten middels een geautomatiseerde driepunts breukbelasting in de oriëntatierichting waarin de steen wordt toegepast. Bij de vereiste klasse T4 hebben de 10 beproefde stenen de gemiddelde waarde ≥N/mm 80 en een minimum van ≥N/mm 64. De beproeving wordt periodiek uitgevoerd bij TCKI.

Transversale breukbelasting straatbaksteen machine

Glij-/slipweerstand (ongepolijst, USRV)

Stoefheidsmeting met een slinger die voorzien is van rubberen blokje waarmee de weerstand van een ongepolijste steen wordt gemeten. Straatbaksteen dient in Klasse U3 te vallen (gemiddelde USRV ≥ 55). De beproeving wordt periodiek uitgevoerd bij TCKI.

glij-/slipweerstand straatbaksteen

Uitwendig brandgedrag

Straatbakstenen die als dakbedekking worden gebruikt, dienen te voldoen aan klasse BROOF volgens EN 13501-5. Echter is testen van het uitwendig brandgedrag niet noodzakelijk om twee redenen: de aard en samenstelling van klei voldoet aan brandreactie klasse A1 volgens EN 13501-1 en op straatbakstenen wordt standaard geen coating aangebracht. 

Brandreactie

De aard en samenstelling van klei voldoet aan brandreactie klasse A1 volgens EN 13501-1. Deze eis hoeft niet getest te worden indien de massa van de straatbakstenen niet meer dan 1% organisch materiaal bevat. Dit is altijd het geval vanwege het bakproces, waardoor klei gesteente wordt.

Emissie gevaarlijke stoffen

Voor dit essentiële kenmerk uit NEN-EN 1344 wordt verwezen naar de nationale wetgeving. In Nederland betreft dit het Besluit Bodemkwaliteit: de randvoorwaarden voor het toepassen van bouwstoffen op of in de bodem of in oppervlaktewater, zodat ongewenste verspreiding van stoffen naar het milieu wordt voorkomen. Door het NL-BSB certificaat voldoen wij aan deze vastgestelde regels en normen. 

Thermische / warmtegeleidbaarheid

Als straatbakstenen binnenshuis worden toegepast en indien dit wordt vereist, moeten de ontwerpgegevens voor de warmtegeleiding worden ontleend aan EN 1745, λ10 dry (W/mK). De beproeving wordt periodiek uitgevoerd bij TCKI.

Maattolerantie gemiddelde maat

In een steekproef van 10 stenen mag de gemiddelde waarde van de lengte van de stenen niet meer afwijken dan 0,4√d in mm van de voor keuring gedeclareerde werkmaat. ‘d’ (dimension) staat hierbij voor de werkmaat. De beproeving wordt periodiek uitgevoerd bij TCKI, altijd tijdens de eindkeuring en dagelijks in ons productieproces.

Afmetingen straatbaksteen lengte

Maatspreiding

In een steekproef van 10 stenen wordt het lengteverschil gemeten tussen de grootste en de kleinste steen. Het verschil van de voor keuring gedeclareerde werkmaat mag niet groter zijn dan klasse R1 (0,6√d in mm). Voor EQ+ is dit 0,35Ѵd in mm. De beproeving wordt periodiek uitgevoerd bij TCKI, altijd tijdens de eindkeuring en dagelijks in ons productieproces.

Drie maatvaste straatbakstenen van Vandersanden 

Voorbeeld berekening gemiddelde maat en maatspreiding

Vandersanden levert dikformaten kwaliteit A4/12 volgens de gedeclareerde afmetingen 206 x 67 x 90 mm. Voor de vereiste maatafwijking in lengte geldt 0,4Ѵd (d is de gedeclareerde maat): 0,4Ѵ206 = 5,7 → 6 mm. Dit betekent dat bij keuring een gemiddelde maat tussen 200 mm en 212 mm correct is. Voor de maatspreiding geldt klasse R1, 0,6Ѵd: 0,6Ѵ206 =8,6 → 9 mm. Dat is het maximaal toegestane verschil tussen de grootste en kleinste steen. Voor kwaliteit A4-12EQ+ is dit 5 mm (0,35Ѵd). 

Duurzaamheid van de glij-/slipweerstand (gepolijst, PSRV)

Straatbakstenen dienen tijdens het gebruik een voldoende glij-/slipweerstand te houden, mits ze normaal onderhouden worden en niet worden blootgesteld aan slijpen en/of polijsten waardoor een glad oppervlak zou ontstaan. De meting wordt op eenzelfde wijze uitgevoerd als de ongepolijste glij-/slipweerstand (USRV). Alleen wordt hier het product vooraf juist gepolijst. Op die wijze zodat de natuurlijke polijstende werking in het gebruik wordt nagebootst. Straatbaksteen dient in Klasse U2 te vallen (gemiddelde USRV ≥ 45). De beproeving wordt periodiek uitgevoerd bij TCKI.

Slijtweerstand

Een geautomatiseerd stalen wiel maakt 150 omwentelingen tegen het productoppervlak om het afgesleten volume te meten. Het gemiddelde afgesleten volume uit het monster van 5 stenen mag net groter zijn dan 1100 mm3 (klasse A2). De beproeving wordt periodiek uitgevoerd bij TCKI.

meting slijtweerstand straatbaksteen 

Zuurbestandheid

Indien er in gebieden als gevolg van incidenteel morsen van zuur een eis van kracht is voor de zuurbestandheid, dan mag het percentage massaverlies van een monster van 5 straatbakstenen de 7% niet overschrijden. De beproeving wordt periodiek uitgevoerd bij TCKI.

Kwaliteit

De volgende kwaliteiten straatbaksteen zijn volgens BRL 2360 leverbaar en worden bij de eindkeuring vastgesteld:

  • Kwaliteit A: straatbakstenen voldoen aan alle eisen volgens BRL 2360.
  • Kwaliteit AG: A-kwaliteit voor onbezande vormbakstenen. Deze stenen zijn vaak wat krommer en minder strak van vorm en uiterlijk.
  • Kwaliteit D: stenen wijken af op één of meer aspecten van kwaliteit A of AG.  

Wateropneming (hardheid)

De wateropneming van een aselect monster van 10 stenen is bij A4-12 kwaliteit: gemiddeld ≤ 5% m/m en individueel > 6% m/m. De wateropneming wordt gemeten in procentuele toename van het gewicht (nieuwe meting). De beproeving wordt periodiek uitgevoerd bij TCKI, altijd met de hamer door de keurmeester tijdens de eindkeuring en dagelijks in ons productieproces.

meting wateropneming straatbaksteen

Minimale afmetingen

De fabrikant declareert zijn afmetingen via het KOMO productcertificaat. In geval van de formaten Waal, Dik en Kei dienen deze te voldoen aan de in de BRL 2360 bepaalde minimale afmetingen: 

  • Waalformaat: L 195 x B 48 x H 85 mm (max. 107 stenen per m2)
  • Dikformaat: L 195 x B 64 x H 85 mm (max. 80 stenen per m2)
  • Keiformaat: L 195 x B 92 x H 78 mm (max. 80 stenen per m2)

De minimale afmetingen worden periodiek gecontroleerd bij TCKI, altijd tijdens de eindkeuring en dagelijks in ons productieproces.

meting afmetingen straatbaksteen

Vorm en uiterlijk

In een aselect monster van 10 straatbakstenen mag één exemplaar voorkomen met enig gebrek in vorm en uiterlijk, afwijkend van het referentiemonster. De beproeving wordt altijd uitgevoerd bij de eindkeuring en dagelijks in ons productieproces.

Elke fabrikant heeft een referentiemonster (10 stenen) van elk formaat dat zij leveren. Het monster dient representatief te zijn voor elke productie. Het monster is vijf jaar geldig en is goedgekeurd door het College van Deskundigen waarin ook opdrachtgevers zitting nemen. 

drie gele Vandersanden straatbakstenen

Kromheid

In een aselect monster van 20 straatbakstenen mag één exemplaar voorkomen waarvan de kromheid groter is dan 2 mm (kwaliteit A). Voor kwaliteit AG wordt geen eis gesteld. Wij controleren dagelijks in ons productieproces op kromheid. Is er tijdens de eindkeuring twijfel, dan wordt de beproeving uitgevoerd.

meting kromheid straatbaksteen

Structuur en doorbakkenheid

In een aselect monster van 100 straatbakstenen mogen voor kwaliteit A niet meer dan 5 exemplaren met onvolkomenheden (zichtbare scheuren, beschadigingen, vormfouten e.d.) zitten. De stenen moeten regelmatig van structuur en gelijkmatig gebakken zijn. De beproeving wordt altijd uitgevoerd bij de eindkeuring en dagelijks in ons productieproces.

gebroken straatbaksteen tasveld Vandersanden

Buigtreksterkte

De gemiddelde buigtreksterkte van straatbaksteen voor de kwaliteit A en AG moet minimaal 6,0 MPa zijn. De laagste waarde van de buigtreksterkte moet ten minste 4,0 MPa bedragen. De buigtreksterkte wordt gemeten middels een geautomatiseerde driepunts breukbelasting in de oriëntatierichting waarin de steen wordt toegepast. De beproeving wordt periodiek uitgevoerd bij TCKI en periodiek tijdens ons productieproces.

meting buigtreksterkte straatbaksteen TCKI

Asbest en formaldehyde 

Asbest en formaldehyde mag niet in de straatbaksteen voorkomen. Ook een na vervaardiging aangebrachte coating mag geen formaldehyde bevatten of afscheiden. De beproeving wordt periodiek uitgevoerd bij TCKI.

ok

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken. Meer informatie